UndervisningsNYT om biologiundervisning


 

Anbefalinger til forbedring af biologiundervisningen

Tilbage til UndervisningsNYT

De følgende 13 anbefalinger til forbedring af biologiundervisningen i folkeskolen stammer fra rapporten "Biologiundervisningens situation i folkeskolen og dens mulige fremtid" af Søren Breiting og Finn Mogensen som 'kapitel 9. Anbefalinger'

Forfatterne til undersøgelsen opstiller her nogle anbefalinger, som bygger på resultater af undersøgelsen kombineret med kendskabet til skolens dagligdag og med iagttagelse af sund fornuft.

1. Gør biologilærernes mulighed for relevant efteruddannelse meget bedre.
Dette vil samtidig øge kvaliteten af biologiundervisningen og styrke biologilærernes selvrespekt og engagement i undervisningen. Det vil kunne gøre undervisningen mere alsidig både med hensyn til emnevalg og arbejdsformer. En moderne efteruddannelse vil også kunne opkvalificere lærerne vedrørende deres undervisning i andre fag, hvis den for eksempel fokuserer på, hvordan læreren kan støtte elevernes begrebsudvikling.

2. Sæt ikke nye lærere uden linjefag eller interesse for biologi til at undervise i biologi.
Nye lærere har travlt med at finde melodien som lærer med en række praktiske store udfordringer. Hvis det absolut ikke er muligt at finde linjefagsuddannede lærere, så brug mere erfarne lærere, der både har lettere ved at håndtere undervisningssituationen med eleverne, kender skolens resurser bedre og ved, hvilke kolleger der har mulighed for at hjælpe med konkrete problemer i biologiundervisningen.

3. Støt oprettelsen af fagudvalg på skolen.
Fagudvalg skal ikke blot interessere sig for fordeling af resurser og indkøb, men nok så meget for, hvordan man ved fælles hjælp hele tiden udvikler undervisning og fagområde. På små skoler kan man overveje kommunalt samarbejde om for eksempel forbedring af biologiundervisningen. Eksterne resursepersoner kan evt. inddrages, som f.eks. naturskolelederen eller naturvejledere, og udviklingsarbejder kan etableres med hjælp fra resursepersoner fra det lokale CVU, fra DPU eller fra kommunens egne folk.

4. Styrk udviklingen af en naturvidenskabelig kultur på skolen.
Skolefag er andet end lærdom og færdigheder. Det er også noget med image og identitet. Hjælp et samarbejde mellem alle lærere, der på skolen har naturfag, med henblik på gensidig inspiration og støtte. En interesse for progressionen i undervisningen for eksempel mellem natur/teknik og biologi, geografi og fysik/kemi vil gavne alle parter, og det kan være et godt indsatsområde at begynde med. Ligeledes er de nye bestemmelser om biologiundervisning sammen med fysik/kemi på 9. klassetrin med efterfølgende fælles eksamen et oplagt fokuspunkt.

5. Gør biologiundervisningen mere synlig på skolen.
Natur, biologi, miljø og sundhed er fremragende til synliggørelse, både internt på skolen og til skolens profil over for lokalsamfundet. Det er også områder, der er virkeligt gode til at give udmærkelser til særlige indsatser. Der vil sikkert kunne findes lokale sponsorer, der samtidig vil gavne synligheden uden for skolen.

6. Giv biologi de bedst mulige lokale- og udstyrsmæssige rammer
Biologi - sammen med de øvrige naturfag – inddrager praktisk, eksperimenterende undervisning som et centralt element. Det stiller krav til såvel lokaleindretning som til udstyr til biologiske undersøgelser. Derfor er det vigtigt at prioritere ressourcer til at indrette biologilokalet som et inspirerende læringsmiljø, hvor der ud over mulighed for klasseundervisning også er plads til laboratoriearbejde og værkstedsaktiviteter, og at det nødvendige udstyr er til stede. På mindre skoler vil et fælles naturfagslokale, hvor f.eks. biologi og natur/teknik deler faciliteter, kunne imødekomme dette behov.

7. Inddrag udnyttelse af biologisk viden i erhvervslivet.
De moderne bioteknologier er lettere at formidle, hvis eleverne møder folk, der kan fortælle mere personligt om deres arbejde med bioteknologiernes potentialer og faldgruber. Undervisningen kan hjælpe eleverne til bedre at forstå nogle biologiske begreber og sammenhænge, samtidig med at det hjælper dem til at forstå nogle samfundsmæssige og økonomiske problemstillinger. Det vil ligeledes hjælpe eleverne til at få øjnene op for en bred vifte af mulige uddannelsesforløb og jobs.

8. Informer og inddrag forældrene
Forældrenes holdning til de enkelte fag spiller en stor rolle for elevernes indsats og vægtning af undervisningen. Brug enhver given lejlighed til at ’vise flaget’ over for forældrene. Længere projektforløb rettet mod lokalsamfundet synes at virke interessebefordrende for forældre-barn kommunikationen om biologiundervisningen. Regelmæssigt krav om relevant hjemmearbejde kan bidrage til at styrke elevernes udbytte af undervisningen samtidig med, at det synes at fremme biologiundervisningens status. Forældrene kan også medvirke ved prioriteringer af undervisningens indhold i samråd med deres børn, inden for læseplanens rammer.

9. Inddrag eleverne i beslutningsprocesser
Giv eleverne reel medbestemmelse vedr. valg af f.eks. indholdselementer og arbejdsformer og inddrag dem i, hvordan denne organisering bedst lykkes. Det indebærer bl.a., at eleverne er klar over, hvornår de har indflydelse, og hvornår de ikke har. Men sørg for at undervisningen fortsat bliver velstruktureret og spændende. Undgå for eksempel, at eleverne / elevgrupper arbejder med vidt forskellige emner på samme tid, for så bliver læreren let reduceret til en ’praktiske gris’-funktion, hvor det er svært at støtte elevernes begrebsudvikling. Det kan anbefales, at læreren opfatter sig selv som ’organisator af elevernes relevante læreprocesser’ i stedet for ’formidler af biologisk viden’.

10. Inddrag eleverne i evaluering af biologiundervisningen
En fremadrettet evaluering er nyttig for alle parter i undervisningen. Det praktiske arbejde og udendørs ekskursioner er nogle af adelsmærkerne for en spændende biologiundervisning, men det skal støtte elevernes begrebsudvikling, hvorfor det skal være integreret i den daglige undervisning. Hjælp derfor eleverne til at være velforberedte på praktiske aktiviteter inde som ude, og hjælp dem til at erkende, hvad de lærer af disse aktiviteter. Gode muligheder for at stille spørgsmål før, under og efter det praktiske arbejde afslører ofte, hvor anderledes eleverne har opfattet opgaven.

11. Udnyt skolens nærmiljø til biologiundervisning
Der findes nu mange erfaringer med, hvordan skolens nærmiljø kan inddrages i undervisningen og bidrage til en mangfoldighed af gavnlige forbedringer. Hent inspiration om skolens udemiljø hos Andersen, Dahlberg og Flensborg (red.), 1989, og søg efter udtrykket ’learnscapes’ på Internet. På adressen: http://rumformfunktion.dk/littguide/ er der en litteraturguide til relevant litteratur om skolens udearealer.

12. Opret en naturklub på skolen.
Måske er der en interesseret lærer, der under reglerne for fritidsundervisning kan tænke sig at stå for en lille naturklub på skolen. Den vil kunne hjælpe på en række af ovenstående punkter, ligesom den vil hjælpe læreren til at kunne foretage sig mere tidskrævende aktiviteter med eleverne, end det som regel er muligt inden for det begrænsede skemalagte timetal. En naturklub på skolen styrker både biologilærerens og de deltagende elevers selvværd og status på skolen og blandt forældrene.

13. Følg med.
Følg med i Biologforbundets arbejde, ikke mindst gennem tidsskriftet Kaskelot og på websiden (www.biologforbundet.dk ) , samt brug Forum for Miljøundervisning (www.ffm.dk) . Inspiration om at styrke biologiundervisningen kan også hentes i andre artikler, for eksempel Breiting (1992, 2000, 2002) – eller med særlig henblik på arbejdet med miljøproblemer i biologiundervisningen (Breiting 1998, Mogensen 1999). Abonner på UndervisningsNYT (gratis tilmelding på www.undervisningsnyt.com ). Modtag gratis ugentlige tips til din biologiundervisning ved at sende en blank e-mail til biotips@quicktell.com

Hele udviklingen for naturfagene er allerede sat på dagsordenen (Andersen, 2003), og der kan forventes megen interesse og diskussion om en hensigtsmæssig fremtidig udvikling. Dette gælder også vedrørende de overordnede didaktiske linjer, se Østergaard m.fl. (2003).


 

Ovenstående stammer fra: Biologiundervisningens situation i folkeskolen og dens mulige fremtid af Søren Breiting og Finn Mogensen. 80 sider, rigt illustreret med farvefotos og diagrammer. Den er udsendt som 'Kaskelot Pædagogisk Særnummer 2003' ca. 12. januar 2004 fra Biologforbundet til medlemmer og andre med abonnement af Kaskelot. Den kan også købes på Biologforbundets sekretariat Tlf. 86 96 36 35. Kan læses i uddrag her fra Biologforbundets hjemmeside.

En mere teknisk og omfattende forskningsrapport med titlen: Status og vilkår for biologiundervisningen på folkeskolens 7.-8. klassetrin af Søren Breiting og Finn Mogensen.

Download Status og vilkår for biologiundervisningen på folkeskolen 7.-8. klassetrin (pdf-fil 2 MB) - findes i bunden af siden, du kommer til med linket. Når du får pdf-filen frem skal du trykke på diskette symbolet oppe til venstre i menuen for at downloade det til din computer. Ellers kan du nøjes med at læse siderne online.

Du kan få tilsendt UndervisningsNYT ved blot at indskrive din email adresse her:
En service fra YourMailinglistProvider.com

Din emailadresse vil kun blive brugt af os selv til udsendelse af UndervisningsNYT


 
 

Læs eksempler på tidligere numre af UndervisningsNYT


 


Siden redigeres af Søren Breiting, Institut for Curriculumforskning, Danmarks Pædagogiske Universitet, http://www.dpu.dk/

www.UndervisningsNYT.com/anbefalinger..html